Proč s námi ...


Výzkum a vývoj


Internet věcí


Internet věcí „Internet of Things“ (IoT) je konceptem, v němž si „věci“ reprezentované fyzickými nebo virtuálními objekty vyměňují data přes síť. V zásadě se rozlišují dva přístupy: decentralizovaný a centralizovaný.

Decentralizovaný Internet věcí

Decentralizované řešení nazývané „Fog computing“ představuje koncept, při kterém věci komunikují mezi sebou a až výsledky lokálního zpracování dat jsou předávány do cloudu. Jeho uplatnění očekává OpenFog Consortium zejména v průmyslovém internetu věcí (IioT). CISCO, jako vedoucí společnost v konceptu FogComputing, popisuje distribuovaný koncept následujícím schematem (zdroj: Cisco Fog Computing Solutions):


V distribuovaném konceptu jsou zavedeny uzly nazvané „Fog Nodes“, které zpracovávají data od mnoha rozdílných zařízení/věcí („variety of things“), zpracovávají velké objemy dat („volume of data“) a data jsou generována vysokou rychlosti jejich toku („velocity of data“). Služby příslušného uzlu provádějí kontrolu dat, zajišťují jejich kvalitu a standardizaci a provádějí jejich agregaci či redukci. V uzlu je přítomna již aplikační logika daná zavedenými pravidly a návrhovými vzory jak s daty zacházet. Teprve výsledky lokálně zpracovaných dat v uzlech jsou zasílány do centrálního místa na Internetu – cloudu. Tam dochází k dalšímu zpracování dat z více uzlů specializovanými IoT aplikacemi.

Centralizovaný Internet věcí

Centralizovaná koncepce upřednostňuje přímou komunikaci věcí s centrálním místem na Internetu („Cloud computing“) a podle očekávání se prosadí zejména v rámci spotřebitelského internetu věcí (CioT). Znamená, že v podstatě surová data jsou ze zařízení/věci přímo zasílána v plné šíři jejich toku do centrálního cloudového místa bez lokálního předzpracování. Takovou koncepci přímo podporují telekomunikační operátoři, kteří začínají nabízet propojení věcí v dosahu jejich sítě do centrálního cloudu poskytovaného tímto operátorem (či jeho partnerem). Takovou koncepci v ČR reprezentuje společnost SimpleCell se sítí SIGFOX. IoT aplikace pak využívají data získaná z cloudu obhospodařovaného operátorem sítě a lokální uzly nejsou v centralizovaném konceptu zavedeny.

Interoperabilita a bezpečnost

Základem Internetu věcí je vyřešení problému s interoperabilitou. To vyžaduje standardizovat protokoly a způsoby komunikace věcí jak v centralizovaném, tak v decentralizovaném konceptu IoT. O vyřešení interoperability usiluje referenční architekturou např. Industrial Internet Consortium (www.iiconsortium.org) fungující jako nezisková organizace pod Object Management Group (OMG), které se snaží zachytit konsensus na komunikaci a IoT architektury vznášené z různých oborů, jako je zdravotnictví, energetika, výroba, doprava anebo veřejný sektor. Cílem tohoto sdružení je vytvořit standardy, které budou všeobecně akceptovány všemi hráči na IoT trhu. Dalším problémem IoT je bezpečnost. Lokálně umísťovaná zařízení představují vstupní zranitelnosti pro bezpečnost obou konceptů. Problémy a přístupy k řešení bezpečnost adresuje např. ISACA (www.isaca.org) ve svých publikacích.