poster
Pro správnou funkčnost je třeba zapnutý Javascript.
 • obrazky_stranky/Znalci/Panel/Spor.pngSporem rozumíme střet protikladných, rozporných hledisek, názorů či postojů smluvních stran.
  Příklady sporů a znaleckých otázek, ve kterých posudek soudního znalce přispěje ke spravedlivému rozhodnutí sporu:

  Spor o plnou funkcionalitu dodávaného informačního systému.
  Spor je veden o zapracování požadavků na funkcionalitu do výsledného systému. Typické znalecké otázky:
  Vyplývá určitá funkcionalita ze specifikace požadavků na informační systém a je součástí plnění dodavatele podle uzavřené smlouvy?
  Byly požadavky na funkcionalitu vznesené uživateli v průběhu implementace informačního systému do řešení zapracovány nebo ne? Pokud ne, které nebyly zapracovány?

  Spor o řádnou funkčnost provozovaného informačního systému. Spor je veden k tomu, zda je systém schopen rutinního provozu a vykazuje či nevykazuje vady a nedodělky bránící jeho řádnému užívání v souladu s účelem uvedeným ve smlouvě. Typické znalecké otázky:
  Vykazuje systém vady a nedodělky bránící jeho řádnému užívání v souladu s účelem jeho použití podle uzavřené smlouvy? Mohly závěrečné testy odhalit a prokázat nefunkčnost systému?

  Spor o řešení rozhraní mezi systémy.
  Spor je veden do oblasti integrace mezi systémy, zpravidla nově pořizovaným / implementovaným a dalšími systémy provozovanými na straně objednatele. Typické znalecké otázky:
  Která smluvní strana je odpovědná za dořešení rozhraní (interface) mezi propojenými systémy? Byly požadavky na rozhraní dostatečně specifikovány a zadány?

  Spor o navýšení ceny za dodatečné práce na systému. Spor je veden o to, zda provedení určitých prací či dodávek mělo být podle uzavřeného smluvního vztahu součástí plnění dodavatele či nikoliv. Typická znalecká otázka:
  Jsou vícepráce dokládané dodavatelem oprávněné, tj. nebyly součástí předmětu plnění dle uzavřené smlouvy?

  Spor o neplnění součinnosti objednatele.
  Spor je veden o to, zda zpoždění na straně dodavatele či neplnění ze strany dodavatele mělo přímou příčinnou souvislost v neplnění součinnosti na straně objednatele. Typické znalecké otázky:
  Mohl dodavatel bez poskytnutí součinnosti ze strany objednatele v oblasti xxx plnit řádně a včas své smluvní závazky? Která součinnost objednatele byla nezbytně nutná pro plnění povinnosti dodavatele?
  Ve znalecké praxi se setkáváme často i s tím, že se smluvní strany dohodnou postupovat mimosoudní cestou a zaváží se jednat podle výroku nezávislého soudního znalce.
 • obrazky_stranky/Znalci/Panel/Zpusobilost.pngProč nestačí prokázat jen autorskoprávní ochranu software pro zdůvodnění JŘBÚ (jednacího řízení bez uveřejnění) na servis, úpravy či rozšíření software?
  Výlučnou způsobilostí dodavatele rozumíme jeho takové postavení, které neumožňuje zadavateli zadat kastomizaci předmětného software jiným dodavatelům, „aniž by změna dodavatele nutila zadavatele pořizovat zboží odlišných technických parametrů, které by měly za následek neslučitelnost s původní dodávkou nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě původní dodávky“, jak je uváděno v ZVZ, § 23, odst. (5) b).
  Posouzení výlučné způsobilosti dodavatele ke kastomizaci předmětného software v dodatečných dodávkách se opírá o současné splnění tří dílčích způsobilostí:
  - Autorská způsobilost, přestavující způsobilost dodavatele kastomizovat předmětný software formou jeho servisu, úprav či rozšíření podle autorského práva.
  - Technická způsobilost, představující způsobilost dodavatele kastomizovat předmětný software podle technicko-technologické provázanosti kastomizované části software na původní software.
  - Funkční způsobilost, představující způsobilost dodavatele kastomizovat předmětný software podle charakteru a rozsahu funkcí zařazených do kastomizace software vůči původní funkcionalitě software.

  Znalecký posudek pro posouzení výlučné způsobilosti představuje odborný a profesionální závěr zformovaný do souboru výroků soudního znalce.
 • obrazky_stranky/Znalci/Panel/Dotace_ESF.pngPoskytovatel dotace z Evropských strukturálních fondů (ESF) požaduje na organizaci doložení správného postupu při realizaci projektu, a to zpravila při závěrečné kontrole projektu před schválením žádosti o platbu. Znalecké otázky jsou typicky cíleny do potenciálně sporných oblastí.
 • obrazky_stranky/Znalci/Panel/Trzni_hodnota.pngTržní hodnota je zpravidla definována (v souladu s TEGoVA - The European Group of Valuers' Associations) jako odhadnutá částka, jíž je s největší pravděpodobností možno dosáhnout v dané době a v konkrétních podmínkách trhu mezi dobrovolně a legálně jednajícím zákazníkem (kupujícím) a ochotným dodavatelem (prodávajícím) v nestranné transakci s vyloučením působení mimořádných faktorů (tíseň, nekalá soutěž apod.), tedy bez zřetele na individuální či jiné zájmy vybočující z běžné praxe.

Znalecké posudky v informatice

Znalecké posudky v informatice (IT/ICT) umožňují jasně a logicky narovnat situaci nejčastěji v případech, kdy nastal spor mezi smluvními stranami při plnění smluv nebo je potřeba prokázat splnění podmínek dotace z Evropských strukturálních fondů (ESF). Posudky se také uplatňují při dalších účelech jako je např. zjištění tržní hodnoty systému implementovaného v dané organizaci pro potřeby jeho správného vedení v účetnictví. Znalecký posudek představuje odborný a profesionální závěr zformovaný do souboru výroků soudního znalce. Úkolem znaleckého posudku bývají odborné a nestranné odpovědi na otázky zadavatele posudku, které se týkají předmětu posudku, tzv. znalecké otázky. Odpovědi soudního znalce na znalecké otázky vyjasňují situaci v oblastech vyžadujících hluboké odborné znalosti informačních a komunikačních technologií, systémů a projektů. Znalecký posudek si mohou vyžádat na znalci státní orgány, právnické osoby, podnikatelé, fyzické osoby a občané. Předmětem posudku je v informatice zpravidla konkrétní informační systém nebo aplikace, propojení systémů, infrastruktura či jednotlivá zařízení nebo také projekt (implementační, vývojový). Úlohou (soudního) znalce je poskytnout zadavateli nezávislé a neutrální hodnocení založené na jeho odborných znalostech. Znalec vykonává svou činnost osobně, je ale oprávněn přizvat konzultanta k posuzování dílčích specifických otázek.

Spor mezi smluvními stranami

Sporem rozumíme střet protikladných, rozporných hledisek, názorů či postojů smluvních stran.

Příklady sporů a znaleckých otázek, ve kterých posudek soudního znalce přispěje ke spravedlivému rozhodnutí sporu:

Spor o plnou funkcionalitu dodávaného informačního systému. Spor je veden o zapracování požadavků na funkcionalitu do výsledného systému. Typické znalecké otázky:
„Vyplývá určitá funkcionalita ze specifikace požadavků na informační systém a je součástí plnění dodavatele podle uzavřené smlouvy?“
„Byly požadavky na funkcionalitu vznesené uživateli v průběhu implementace informačního systému do řešení zapracovány nebo ne? Pokud ne, které nebyly zapracovány?“

Spor o řádnou funkčnost provozovaného informačního systému. Spor je veden k tomu, zda je systém schopen rutinního provozu a vykazuje či nevykazuje vady a nedodělky bránící jeho řádnému užívání v souladu s účelem uvedeným ve smlouvě. Typické znalecké otázky:
„Vykazuje systém vady a nedodělky bránící jeho řádnému užívání v souladu s účelem jeho použití podle uzavřené smlouvy?“ „Mohly závěrečné testy odhalit a prokázat nefunkčnost systému?"

Spor o řešení rozhraní mezi systémy. Spor je veden do oblasti integrace mezi systémy, zpravidla nově pořizovaným / implementovaným a dalšími systémy provozovanými na straně objednatele. Typické znalecké otázky:
„Která smluvní strana je odpovědná za dořešení rozhraní (interface) mezi propojenými systémy?“ „Byly požadavky na rozhraní dostatečně specifikovány a zadány?“

Spor o navýšení ceny za dodatečné práce na systému. Spor je veden o to, zda provedení určitých prací či dodávek mělo být podle uzavřeného smluvního vztahu součástí plnění dodavatele či nikoliv. Typická znalecká otázka:
„Jsou vícepráce dokládané dodavatelem oprávněné, tj. nebyly součástí předmětu plnění dle uzavřené smlouvy?“

Spor o neplnění součinnosti objednatele. Spor je veden o to, zda zpoždění na straně dodavatele či neplnění ze strany dodavatele mělo přímou příčinnou souvislost v neplnění součinnosti na straně objednatele. Typické znalecké otázky:
„Mohl dodavatel bez poskytnutí součinnosti ze strany objednatele v oblasti xxx plnit řádně a včas své smluvní závazky?“ „Která součinnost objednatele byla nezbytně nutná pro plnění povinnosti dodavatele?“
Ve znalecké praxi se setkáváme často i s tím, že se smluvní strany dohodnou postupovat mimosoudní cestou a zaváží se jednat podle výroku nezávislého soudního znalce.

»více

Posouzení výlučné způsobilosti

Proč nestačí prokázat jen autorskoprávní ochranu software pro zdůvodnění JŘBÚ (jednacího řízení bez uveřejnění) na servis, úpravy či rozšíření software?

Kastomizací software se rozumí přizpůsobení software na specifické požadavky zadavatele.
Výlučnou způsobilostí dodavatele rozumíme jeho takové postavení, které neumožňuje zadavateli zadat kastomizaci předmětného software jiným dodavatelům, „aniž by změna dodavatele nutila zadavatele pořizovat zboží odlišných technických parametrů, které by měly za následek neslučitelnost s původní dodávkou nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě původní dodávky“, jak je uváděno v ZVZ, § 23, odst. (5) b).
Posouzení výlučné způsobilosti dodavatele ke kastomizaci předmětného software v dodatečných dodávkách se opírá o současné splnění tří dílčích způsobilostí:
- Autorská způsobilost, přestavující způsobilost dodavatele kastomizovat předmětný software formou jeho servisu, úprav či rozšíření podle autorského práva.
- Technická způsobilost, představující způsobilost dodavatele kastomizovat předmětný software podle technicko-technologické provázanosti kastomizované části software na původní software.
- Funkční způsobilost, představující způsobilost dodavatele kastomizovat předmětný software podle charakteru a rozsahu funkcí zařazených do kastomizace software vůči původní funkcionalitě software.

Znalecký posudek pro posouzení výlučné způsobilosti představuje odborný a profesionální závěr zformovaný do souboru výroků soudního znalce.

Autorská způsobilost

Autorská způsobilost vychází z autorského práva, které je v České republice upraveno zákonem č. 121/2000 Sb. – zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a změně některých zákonů (autorský zákon, AutZ), ve znění pozdějších novelizací. Autorský zákon se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“. Posouzení autorské způsobilosti se zpravidla zaměřuje na tři oblasti:
1. Prokázání autorského díla původností software šetřením zdrojového kódu a návrhové dokumentace,
2. Prokázání souborného autorského díla původností databázové struktury šetřením zdrojového kódu a návrhové dokumentace,
3. Prokázání nepředání autorských práv třetím osobám šetřením uplatňované licenční politiky k software popř. databázi.
Počítačový program (software) jako autorské dílo
Autorský zákon § 2 Autorské dílo
(2) Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového programu a databáze k ochraně se neuplatňují. Fotografie a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, které jsou původní ve smyslu věty první, jsou chráněny jako dílo fotografické.
Databáze
Databáze je dle § 2 odst. (2) autorského zákona je tzv. souborným autorským dílem, pokud je autorovým vlastním duševním výtvorem a její součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jinak.
Samotné informace autorským právem chráněny nejsou; může však být chráněn způsob, kterým jsou uvedeny a uspořádány, vykazuje-li znaky autorského díla, tj. zejména tvůrčí přínos a vlastní duševní výtvor. Autorská ochrana se však opět vztahuje výhradně na tento konkrétní způsob uspořádání, nikoliv na informace samotné.
Licence
Základním typem dohody o autorských právech je licenční smlouva (tzv. licence). Pomocí licenční smlouvy autor poskytuje oprávnění k užití díla za určitých podmínek, nejčastěji na základě odměny. Licence může být výhradní nebo nevýhradní. V případě výhradní licence se autor zavazuje, že licenci neposkytne nikomu jinému.

Technická způsobilost

Posouzení technické způsobilosti dodavatele se soustřeďuje na technicko-technologickou provázanost stávajícího software s plánem jeho zamýšlených změn v rámci servisu, úprav a rozšíření daného software. Technická způsobilost se zpravidla prokazuje ve dvou oblastech:
1. Prokázání nezbytnosti využití interních vazeb kastomizované části na původní software šetřením technologického jádra software.
2. Prokázání nezbytnosti využití původních struktur databáze pro kastomizovanou část šetřením přidruženosti datových struktur.

Funkční způsobilost

Posouzení funkční způsobilosti dodavatele se soustřeďuje na charakter a rozsah funkcí zařazených do kastomizace vůči původní funkcionalitě software. Funkční způsobilost se zpravidla prokazuje ve dvou oblastech:
1. Prokázání doplňkové povahy kastomizované části software šetřením charakteru a rozsahu kastomizace a ponechání stávající základní funkcionality software,
2. Prokázání nepředání oprávnění k provádění doplňkových kastomizovaných částí třetím osobám šetřením uplatňované partnerské politiky k software.

»více

Prokázání splnění podmínek dotace z ESF

Poskytovatel dotace z Evropských strukturálních fondů (ESF) požaduje na organizaci doložení správného postupu při realizaci projektu, a to zpravila při závěrečné kontrole projektu před schválením žádosti o platbu. Znalecké otázky jsou typicky cíleny do potenciálně sporných oblastí.

Příklady požadavků poskytovatele dotace a znaleckých otázek na doložení souladu projektu kofinancovaného z prostředků ESF s podmínkami poskytnutí dotace:

Doložení, že předmět zakázky je nezbytný pro realizaci projektu. Poskytovatel dotace vyžaduje prokázat znaleckým posudkem přímou souvislost mezi zakázkou uplatněnou mezi výdaji na projekt a realizací projektu. Typická znalecká otázka:
„Je specifikovaný předmět zakázky nezbytný pro realizaci projektu?“

Doložení, že specifikovaný předmět plnění může dodat pouze jediný dodavatel. Poskytovatel dotace požaduje doložit znaleckým posudkem, zda nebyly porušeny podmínky výběrového řízení oslovením pouze jediného dodavatele. Typická znalecká otázka:
„Může specifikovaný předmět zakázky dodávat pouze jediný dodavatel?“

Doložení, že cena za zakázku od jediného dodavatele odpovídá podmínkám na trhu. Poskytovatel dotace požaduje doložit znaleckým posudkem, že cena je obvyklá na trhu a odpovídá tržním podmínkám v dané lokalitě. Typická znalecká otázka:
„Odpovídá cena za specifikovaný předmět zakázky ceně tržně obvyklé?“

Doložení, že byly splněny závazné ukazatele projektu. Poskytovatel dotace požaduje doložit znaleckým posudkem, že byly splněny závazné ukazatele projektu a tím podmínky pro poskytnutí dotace na projekt. Typická znalecká otázka:
„Jsou beze zbytku splněny závazné ukazatele projektu uvedené v Žádosti o poskytnutí dotace?“

»více

Zjištění tržní hodnoty nebo ceny obvyklé