Proč s námi ...


Diference Per Partes

Naše odbornost je v poradenství s vazbou na ICT

Jsme konzultační firmou dlouhodobě zaměřenou na ICT oblast. Pro nás je ICT poradenství prvořadou specializací a nikoliv pouhým doplňkem k manažerskému poradenství. Naše služby využívají společnosti s intenzivní vazbou a závislostí na informačních a komunikačních technologiích či společnosti přímo v ICT oblasti podnikající. »více

Máme individuality s osobním odborným renomé

Máme vysokou odbornou úroveň pracovníků s osobním renomé na ICT trhu. Naši pracovníci zastávají řadu vedoucích funkcí v odborných sdruženích, jako je ISACA Czech Republic (www.isaca.cz) - CEO společnosti Per Partes je presidentem ISACA Czech Republic Chapter, Česká společnost pro systémovou integraci (www.cssi.cz), Společnost pro projektové řízení (cspr.cz, www.ipma.cz - lokální pobočka IPMA Czech Republic), konference Data a znalosti, Komora soudních znalců České republiky (www.kszcr.cz) - sekce EITE (Elektronika a IT, Elektrotechnika), International Association of Software Architects (IASA, www.iasaglobal.org) a v komunitách odborného zájmu IT Governance a The Enterprise Architecture Network na síti LinkedIn . S odborností našich pracovníků se seznámíte na mnoha konferencích a v řadě odborných publikací. Píšeme knihy a vydáváme nezávislé studie (white paper), které naleznete na stránkách společnosti. »více

Jsme soudní znalci a vyznáme se v řízení smluvně-závazkových vztahů v informatice

Expertní znalost pracovníků společnosti stvrzuje jejich jmenování soudními znalci v oborech:
- ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací informační a výpočetní technika, systému a postupy
- elektronika se specializací informatika
- kybernetika, odvětví výpočetní technika
- projektování se specializací návrh projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií, řízení projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií
- spoje se specializací datové spoje.
Soudní znalci znalecké kanceláře Per Partes jsou členy Komory soudních znalců ČR, sekce EITE (Elektronika a IT, Elektrotechnika).
Znalosti a zkušeností z řízení smluvně-závazkových vztahů v oblasti informatiky přenášíme do oblasti projektového, procesního a strategického řízení.
»více

Zvládáme komplexitu a jsme zaměřeni na složité úlohy, u kterých si ostatní již neví rady

Široké znalosti pracovníků se projevují jejich schopností uchopit komplexní, interdisciplinární, slabě strukturované či jinak neurčité problémy. Naše zkušenosti pokrývají celou škálu dovedností v ICT oblasti a s ním spojeném podnikání. Vycházíme z pochopení strategické výkonnosti ICT firem či ICT útvarů v organizacích. Rozumíme přínosům ICT pro podnikání firem, známe trendy digitálních technologií a umožňující roli technologií pro jednotlivá průmyslová odvětví. Jsme připraveni řídit ICT projekty certifikovanými projektovými senior managery. Máme zkušenosti s řízením provozu ICT, jsme připraveni navrhovat ICT architektury či informatické služby. Naši pracovníci mají znalosti programovacích metodik a norem a standardů uplatňovaných v ICT oblasti. Máme certifikované specialisty na řízení informatiky (CGEIT), jsme certifikováni k řízení rizik a IT kontrol CRISC a na řízení kvality dle IRCA, ISO 9001 a ISO 10006.
Rozvoj našich zkušeností s řešením komplexních problémů a řízením komplexních projektů rozvíjíme v komunitě odborného zájmu COMPLEXITY CLUB na síti LinkedIn. »více

Kombinujeme flexibilitu lokální společnosti se standardy nadnárodních firem

Společnost Per Partes vychází ze znalosti kultury a přístupů mezinárodních firem, kterou získala dlouhodobým působením svých pracovníků v mezinárodním prostředí v ČR a EU Společnost byla v roce 2001 založena vedoucím partnerem konzultační divize mezinárodní společnosti Ernst&Young v ČR s cílem soustředit se na poradenství v ICT. Na druhé straně společnost uplatňuje flexibilitu a individuální přístup lokálních firem.
Vazbu na mezinárodní prostředí Ernst&Young udržujeme členstvím v E&Y Alumni Network. Jsme členy mezinárodních organizací, jako je ISACA (www.isaca.org), ISASA (www.iasaglobal.org) a IPMA (www.ipma.ch). Máme rozsáhlé znalosti mezinárodních metodik a standardů a aplikujeme je s citem pro kontext lokálního prostředí. »více

Profesionální přístup dokládáme firemními mezinárodními certifikáty

Společnost je certifikována pod holandskou akreditací RvA na ISO 9001 v oblasti manažerského poradenství a poradenství v oblasti ICT a rovněž pod britskou akreditací UKAS jako první poradenská společnost v ČR na ISO 27001 potvrzující funkční systém managementu bezpečnosti informací. »více

Máme silné metodické kompetence

Metody a postupy uplatňované společností Per Partes vycházejí z mezinárodních standardů, doporučení a posledních výsledků výzkumu a vývoje v oblasti ICT. Základní kameny naší práce jsou v oblasti strategické výkonnosti metoda Balanced Scorecard,, kterou jsme aplikovali i do oblasti IT útvarů organizací.. V oblasti procesní výkonnosti využíváme IDEF3 a ISO 9004, společnost Per Partes získala za vlastní přístup a metodu pro oblasti procesní analýzy a optimalizace nazvanou Process Governance Sytem ocenění „Trusted Advisor“ od mezinárodní nadace pro řízení rizik a certifikační orgán Det Norske Veritas. Na oblast řízení informační výkonnosti aplikujeme procesně postavený CoBIT od ISACA a normu ISO 20000 vycházející z metodiky ITIL pro službově pojaté řízení provozu ICT. Na oblast projektové výkonnosti aplikujeme standardy jako PM BoK od Project Management Institute, ICB od International Project Management Association, PRINCE2 od OGC pro projekty postavené na obchodních vztazích mezi dodavatelem a objednatelem a v neposlední řadě mezinárodní směrnici ISO 10006 pro řízení kvality na projektech. Společnost Per Partes získala certifikát od Det Norske Veritas na shodu svého vlastního projektového řízení s požadavky ISO 10006 jako první v ČR již v roce 2004. »více

Jsme vysoce výkonní díky unikátnímu expertně-znalostnímu systému

Výkonnost práce senior expertů je dosahována díky využití unikátního know-how společnosti Per Partes vytvořeného v rámci pětiletého projektu na vývoj expertně–znalostního systému a jeho zavedení do praxe. Projekt byl kofinancován z prostředků Evropské unie. Snížení pracnosti poskytovaných služeb je postaveno na využití systému Per Partes® via Expert System pro health-check projektovou diagnostiku a na využití možnosti komunikace na dálku službou Per Partes® via Video.

Trvale inovujeme a sami provádíme aplikovaný výzkum a vývoj

Společnost Per Partes dlouhodobě provádí aplikovaný výzkum a vývoj v řízení výkonnosti firem s využitím ICT. Jednou ze základních výsledků výzkumu a vývoje Per Partes je vytvoření původní metody pro zavádění znalostního managementu v organizacích na bázi znalostně-intenzivních procesů. Společnost provedla v letech 2002 a 2009 průzkumy stavu managementu znalostí v ČR (150 společností z Czech Top 100) a vydala v této oblasti dvě publikace (Znalosti v akci, ISBN 80-238-8941-9, Řízení znalostí & Řízení projektů, ISBN 80-239-0858-8). Jsme na špici společenského poznání v řadě dalších oblastí a oborů. »více

Poskytuje kontinuální expertní podporu přes videokonferenční hovory

Jako součást našich služeb jsme připraveni pro dosažení výrazného zlepšení komunikace umožnit kontinuální využívání expertů Per Partes formou nové služby společnosti nazvané „PER PARTES VIA VIDEO“. Tato služba umožňuje realizovat kontinuální expertní služby formou videokonferenčního hovoru z prostředí kanceláří společnosti (Praha, Brno).

Máme reference od nejvýznamnějších společností

Služby společnosti jsou určeny pro dodavatele ICT, poskytovatele ICT služeb, pro organizace intenzivně využívající ICT nebo pro ICT útvary organizací libovolného zaměření. V naší společnosti tak dochází k přirozenému propojení znalosti potřeb všech stran a můžeme tak napomoci k úspěchu ke spokojenosti všech zúčastněných (strategii win-win). Společnost Per Partes vnáší jistoty a nezávislou odbornou autoritu do rozvoje ICT. »více

Deklarujeme svoji nezávislost

Nejsme závislí na žádných produktech či službách dodavatelů informačních a komunikačních technologií či jakýchkoliv třetích stran. Poradenské služby provádíme výhradně s ohledem na zájmy klienta. Pro deklaraci naší nezávislosti vydáváme odborné nezávislé studie, kterými analyzujeme předmětnou oblast a doporučujeme, na co se v dané oblasti zaměřit. »více