Proč s námi ...


Řízení informatiky

TOGAF

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) je standard specializovaný na Enterprise architekturu, který popisuje sadu „best practices“ a pokrývá všechny oblasti IT / Enterprise architektury od vývoje konkrétních řešení z pohledu IT architektury až po strategické a dlouhodobé řízení v organizaci. TOGAF rozvíjí The Open Group Architecture Forum jako otevřený standard od roku 1995 na základě povolení Amerického ministerstva obrany (během studené války vyvinulo Americké ministerstvo obrany TAFIM - Technical Architecture Framework for Information Management).

TOGAF zahrnuje metodiky a principy řízení architektury, které jsou platné obecně a v jakémkoliv průmyslovém odvětví.

Podívejte se na stránky The Open Group .


ISACA CoBIT

CoBIT (Control Objectives for Information and related Technology)  byl vyvinut jako všeobecně použitelný a přijímaný standard pro správné postupy řízení informačních technologií. CoBIT je založen na cílech řízení vypracovaných ISACA  (Information Systems Audit and Control Association) v roce 1996. Od roku 1998 jej rozšiřuje ITGI (IT Governanace Institute), což je výzkumně vývojová základna ISACA, o existující a vznikající mezinárodní technické, profesní, zákonné a odvětvově specifické standardy. CoBIT je primárně určen manažerům, auditorům a uživatelům a dává jim sadu procesů, ukazatelů a metrik, pomocí kterých je možno zavést systém řízení IT (IT governance) a maximalizovat přínosy využívání informačních technologií.

Metodika je využívána pro nastavení nebo audit informatických procesů ve větších společnostech.

Podívejte se na stránky ISACA a wikipedii.


ISACA Val IT

ValIT je rámec pro řízení IT investic vypracovaný ITGI (IT Governanace Institute) v roce 2006. Metodika doplňuje a rozšiřuje CoBIT, který dává rámec pro řízení a dodávání IT služeb s vysokou kvalitou. ValIT se zaměřuje na rozhodování o investicích (děláme správné věci?) a realizaci jejich přínosů (co nám přináší?), zatímco CoBIT se zaměřuje na vykonávání (děláme věci dobře správným způsobem?).
Metodika se skládá z principů a z procesů, které tyto principy naplňují. Procesy jsou rozděleny do 3 domén Value Governance (VG), Portfolio Management (PM), Investment Management (IM).

Metodika je vhodná pro řízení IT investic velkých společností, vydávajících pravidelně významnou část svého investičního rozpočtu na IT.

Podívejte se na The ValIT Brochure.


ITIL

ITIL je mezinárodně uznávaný standard pro řízení IT služeb (ITSM), který začal vznikat ve Velké Británii v 80. letech minulého století. Patří do do Best Practise Portfolio OGC (Office of Government Commerce UK). Jedná se o procesně orientovaný rámec pro oblast ITSM (IT Service Management), vycházející z nejlepších praktických zkušeností, ale ponechávající velkou volnost při implementaci procesů. Nejrozšířenější je v současnosti verze 2. V roce 2007 byla vydána již verze 3, která významným způsobem mění koncepci ITIL – do středu zájmu se dostává IT služba a její životní cyklus., je kladen důraz na Business and IT alignment, jsou zaváděny nové procesy – knowledge management, demand management, supplier management.

ITIL je nejrozšířenější metodikou pro nastavení informatických procesů v oblasti řízení služeb. Je vhodný jak pro dodavatele IT služeb, tak větší IT útvary.

Podívejte se na stránky ITIL – OGC a wikipedii.


SEI CMMI

V USA na Carnegie Mellon Software Engineering Institute (SEI) vznikl model CMMI® (Capability Maturity Model® Integration) jako kolekce „best practices“ pro různé procesně řízené oblasti. V současnosti existuje CMMI model pro 3 následující oblasti:
• Product and service development
• Service establishment, management, and delivery
• Product and service acquisition.

CMMI model je určen pro benchmarking procesních oblastí, pro zhodnocení dosažené úrovně zralosti procesů a jako návod pro zlepšování procesních oblastí.

Podívejte se na stránky Carnegie Mellon Software Engineering Institute.


ISO 20000

Hlavní doporučení ITIL shrnula britská norma BS 15000 v roce 2000, ze které pak byla odvozena norma ČNS ISO/ IEC 20000 „Informační technologie – Management služeb“. Norma má 2 části – Požadavky na systém managementu služeb a Soubor postupů.

Jedná se o normu, kterou by se měly především řídit organizace poskytující služby IT.

Podívejte se na náhled části 1:Požadavky na systém managementu služeb a na náhled části 2:Soubor postupů normy ISO 20000.


ISO 12207

ČSN ISO/IEC 12207 „Informační technologie – Procesy v životním cyklu software“ definuje všechny procesy nutné pro celý životní cyklus vývoje a údržby SW. Jsou zde obsaženy procesy, činnosti a úlohy, které se mají používat během poptávky po systému obsahujícím software, po samostatném softwarovém produktu, po softwarové službě a také během dodání, vývoje, provozování a údržby softwarových produktů. Ke každému procesu jsou stanoveny výstupy.

Standard je doporučený a je určen pro využití ve smluvním vztahu zainteresovaných stran (např. zákazník a dodavatel zakázkového SW), příp. jako základ pro tvorbu interních pravidel.

Podívejte se na dokument vytvořený Federal Aviation Administration, USA.


ISO 27001

ČSN ISO/IEC 27001 “Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy managementu bezpečnosti informací – Požadavky” je norma, která poskytuje podporu pro ustavení, zavádění, provozování, monitorování, udržování a zlepšování systému managementu bezpečnosti informací (Information Security Management System). Tuto normu doplňuje norma ISO/IEC 27005 "Information technology — Security techniques — Information security risk management”, která podává popis procesů bezpečnosti informací a k nim příslušných aktivit.

Norma slouží jako základ pro certifikaci řízení bezpečnosti informací v definované oblasti podnikání.

Podívejte se na stránky ISO/IEC 27000 family of information security standards.

Strategické řízení

Balanced Scorecard

Balanced Scorecard (BSC) je v současnosti jednou z nejrozšířenějších metod pro strategické plánování a řízení.
Metoda byla publikována v roce 1996 Robertem Kaplanem a Davidem Nortonem jako nástroj pro měření výkonnosti podniků. Výkonnost je posuzována pomocí 4 provázaných perspektiv – finanční, zákaznické, procesní a učení se a růstu. Finančních výsledků dosahuje podnik prostřednictvím uspokojování potřeb svých zákazníků, ty pak obsluhuje vnitřními procesy za využití zdrojů a to jak technických, tak lidských. Aby bylo možno dosahovat dobrých finančních výsledků v budoucnosti, je třeba zajistit spokojenost stávajících zákazníků a uspokojení jejich budoucích potřeb a získat nové zákazníky a tomu adekvátně se musí rozvíjet procesy a zdroje.
Postupně se metoda vyvinula do metodiky pro strategické plánování (definování strategických cílů) a transformaci strategických cílů do konkrétních akcí se současným měřením, zda je vytčených cílů dosahováno.

Metoda se používá jak pro zpracování vrcholových business strategií podniků, tak pro vytvoření podřízených strategií klíčových oblastí, např. IT Strategie.

Podívejte se na www.balancedscorecard.org a wikipedii.


LogFrame

LogFrame (Logical Framework Approach) je postup využívaný při návrhu, sledování a vyhodnocování mezinárodních rozvojových projektů. Umožňuje navrhnout a uspořádat základní charakteristiky projektu ve vzájemných souvislostech a vytvořit stručný, přehledný a srozumitelný dokument.
Metoda byla vytvořena v roce 1969 pro US Agency for International Development, od roku 1997 je využívána Světovou bankou jako standardní součást popisu investičních projektů a od roku 1998 je logický rámec povinnou součástí žádosti o dotaci z fondů EU. Jeho popis je uveden v metodologii EC Aid DeliveryMethods – Volume 1 – Project Cycle Management Guidelines.

Metoda je vhodná pro strategické řízení projektů.

Podívejte se na The LogFrame Handbook a wikipedii.


Strategic Risk Management

Strategic risk management je pojem, definovaný různým způsobem v interních metodikách auditorských a konzultačních firem. Nejčastěji je chápán buď jako proces řízení firemních rizik managementem nebo jako integrální část formulace strategie - strategie formuluje cíle pro dosažení budoucího úspěchu a strategická rizika jsou ta rizika, která mohou dosažení těchto cílů negativně ovlivnit.

Metoda se používá při zpracování jakýchkoliv strategií.

Podívejte se na popis metodiky Strategic Risk Management od Institute of Actuaries of Australia.


TCO, ROI, NPV

TCO (Total Cost of Ownership) – Celkové náklady na vlastnictví
Jedná se o údaj vyjadřující finanční dopad využívání dané investice (systému) po celou dobu jejího životního cyklu. TCO zahrnuje veškeré náklady, které musí provozovatel systému za toto období vynaložit. Nejedná se jen o pořizovací náklady, ale také o náklady na administraci, údržbu a opravy, školení, inovace apod.
ROI (Return on investment) – Míra výnosnosti
Jedná se o poměr peněz investicí získaných nebo ztracených k množství investovaných peněz. Výsledek je obvykle udáván v %.
NPV (Net Present Value) – Čistá současná hodnota
Jedná se o finanční veličinu vyjadřující současnou hodnotu všech budoucích peněžních toků (kladných i záporných) za dobu životnosti investice. Její velkou výhodou je zohlednění časové hodnoty peněz.

Všechny 3 ukazatele se používají pro komplexní posuzování investic.

Podívejte se na popis TCO, ROI a NPV na wikipedii.

Řízení projektů

Metodika IPMA

Metodika pro projektové řízení vytvořená asociací IPMA (International Project Management Association), v ČR zastoupena Společností pro projektové řízení. Metodika je obsahem dokumentu International Competence Baseline (v češtině „Národní standard kompetencí projektového řízení“), který je volně přístupný. Společnost provádí certifikace projektových manažerů 4 stupňů (Level A až Level D).

Jedna ze 3 nejčastěji používaných metodik projektového řízení, v ČR pravděpodobně díky volné přístupnosti metodiky a lokální certifikaci PM nejrozšířenější.

Podívejte se na Národní standard kompetencí projektového řízení.


Metodika PMI

Metodika PMI (Project Management Institute) je obsahem PM BoK – Guide to the Project Management Body of Knowledge. První edice metodiky byla publikována v roce 1996. Certifikace se provádí v zahraničí. Přípravu na certifikaci provádí české firmy.

Jedna ze 3 nejčastěji používaných metodik projektového řízení.

Podívejte se na stránky Project Management Institute.


Metodika PRINCE 2

Metodika PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) byla vytvořena ve Velké Británii v roce 1989 společností CCTA , nyní OGC (Office of Government Commerce) jako metodika pro řízení vládních projektů. PRINCE je strukturovaná procesně orientovaná metodologie pro efektivní projektové řízení a je de facto standardem pro projektové řízení ve Velké Británii. Každý proces má přiřazeny klíčové vstupy, výstupy, cíle a aktivity. Metodika stanovuje základní fáze projektu a k nim přiřazenou projektovou dokumentaci a lidské zdroje – týmy a role na  projektu. Metodika je volně přístupná.

Jedna ze 3 nejčastěji používaných metodik projektového řízení, vhodná pro veřejnou správu. Klade velký důraz na projektovou dokumentaci.

Podívejte se na stránky PRINCE2 – OGC.


EC Aid Delivery Methods

EC Aid DeliveryMethods je metodologie využívaná od roku 1997 Světovou bankou jako standardní součást popisu investičních projektů, která je od roku 1998 povinnou součástí žádosti o dotaci z fondů EU. Metodologie je postavená na LogFrame Approach, který byl vytvořen v roce 1969 pro US Agency for International Development jako postup pro návrh, sledování a vyhodnocování mezinárodních rozvojových projektů. Umožňuje navrhnout a uspořádat základní charakteristiky projektu ve vzájemných souvislostech a vytvořit stručný, přehledný a srozumitelný dokument.

Metoda je používána pro popis projektů v rámci žádostí o dotace z fondů EU.

Podívejte se na metodiku Aid Delivery Methods.


ISO 10006

Norma ČSN ISO 10006 “Systémy managementu jakosti - Směrnice pro management jakosti projektů” je mezinárodní norma, která poskytuje návod pro prvky systému jakosti a postupy, pro něž je jejich uplatnění z hlediska řízení projektu důležité. Tato norma doplňuje normu ISO 9004-1 a je aplikovatelná pro projekty různého rozsahu i složitosti. Podává stručný popis procesů managementu projektů s odkazy na normy řady ISO 9000.

Norma je nadstavbou metodik projektového řízení zavádějící do projektového řízení řízení kvality a to jak projektových postupů, tak projektového produktu.

Podívejte se na náhled normy.

Řízení procesů

BPMN

BPMN (Business Process Model and Notation) je soubor principů a pravidel, který slouží pro grafické znázorňování podnikových procesů pomocí procesních diagramů. BPMN rozvíjí OGM (Object Management Group) a v současné době je vydána verze 2.0.

Notace BPMN standardizuje tvorbu modelů podnikových procesů ve snadno srozumitelné podobě pro všechny zainteresované strany v organizaci. BPMN poskytuje notaci, která je schopna vyjádřit komplexitu daných procesů a podporuje plnou automatizaci procesů (workflow management).

Stáhněte si BPMN 2.0 z www stránek OMG.


IDEF3

Metodologii IDEF (Integrated DEFinition) vyvinul U. S. Air Force Program ve spolupráci s ICAM (Integrated Computer Aided Manufactoring) jako nástroj pro systémové inženýrství (zejména pro BPR – Business Process Reingeneering).
IDEF3 jako jedna metodika z rodiny IDEF je strukturovaná metodika pro procesní popis sekvencí (scénářů) a aktivit (procesů) v nich.

Metodika se používá pro popis jakýchkoliv procesů obvykle za účelem jejich optimalizace.

Podívejte se na stránky IDEF.


ISO 9001

ČSN EN ISO 9001 „Systémy managementu kvality – Požadavky“
Norma specifikuje požadavky na systémy řízení kvality (QMS) ve společnostech, které chtějí a potřebují prokázat svou schopnost trvale poskytovat produkty vyhovující technickým a legislativním předpisům a zároveň produkty odpovídající stále rostoucím požadavkům zákazníků.
Norma je určena pro účely certifikace.

Norma slouží jako základ pro certifikaci systémů řízení kvality celých podniků nebo jejich částí.

Podívejte se na náhled normy.


ISO 9004

ČSN EN ISO 9004 „Systémy managementu jakosti – Směrnice pro zlepšování výkonnosti“
Norma rozšiřuje rámec požadavků uvedených v ISO 9001 tak, aby se vzala v úvahu jak efektivnost, tak účinnost systému managementu jakosti a tedy potenciál pro zlepšování výkonnosti organizace. Ve srovnání s ISO 9001 jsou cíle, týkající se spokojenosti zákazníka a jakosti výrobku, rozšířeny tak, aby zahrnovaly spokojenost zainteresovaných stran a výkonnost organizace.

Norma slouží pro organizace pro prověření dosažené úrovně managementu jakosti.

Podívejte se na náhled normy.


ISO 10014

ČSN ISO 10014 „Management kvality - Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů“
Norma vychází z procesního přístupu a PDCA (Plan-Do-Check-Act) modelu norem řady ISO 9000 a prokazuje, jak implementací 8 základních principů řízení kvality je možno dosáhnout finančních a ekonomických přínosů. Součástí normy jsou návody pro provádění sebehodnocení a analýzy propadů.

Norma se používá pro provádění sebehodnocení a analýzy propadů z hlediska dosahování ekonomických přínosů.

Podívejte se na náhled normy.